ПРО КАФЕДРУ

Кафедра фінансів, обліку та оподаткування
є випусковою для фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
зі спеціальностей: 
071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа і страхування».

Історія кафедри починається з 1999 року. До складу двох кафедр «обліку і аудиту» та «фінансів
і банківської справи» увійшли досвідчені викладачі Університету, перед якими постало завдання:
ретельно дослідити і творчо застосувати закордонний досвід підготовки висококваліфікованих кадрів
з фінансів, обліку і оподаткування, які б забезпечили успіхи економічних перетворень в регіоні та в
Україні. В 2002 році спеціальності «Облік і аудит» та «Фінанси і кредит» отрималисертифікат на
акредитацію магістратури. На цьому підґрунті було визначено місію кафедри – підготовка
економістів, бухгалтерів, фінансистів професіонального ґатунку, здатних імплементувати свій
креативний потенціал в високоінтелектуальних сферах підприємництва, приймати ефективні
рішення, пов’язані із фінансовим забезпеченнямпідприємств та установ для забезпечення
економічної стійкості і конкурентоспроможність підприємств.
Кафедра фінансів, обліку та оподаткування була створена у жовтні 2016 року у результаті
об’єднання двох кафедр «обліку і аудиту» та «фінансів і банківської справи».
Науковий та викладацький потенціал:професорсько-викладацький склад кафедри  сформований із фахівців, які мають 
високий науковий та практичний досвід роботи,
що надає можливість якісно здійснювати навчально-методичну діяльність, керівництво науковою роботою студентів, 
аспірантів, докторантів.
Колектив кафедри складається з 12 штатних науково-педагогічних працівників. З них, 3 –
доктори економічних наук, 1 професор, 2 - доценти; 7– кандидатів економічних наук, доценти -1,
доценти кафедри -6, 1– старший викладач, 1 – викладач. 
Завідувач кафедри фінансів, обліку та оподаткування - Жуйков Геннадій Євгенович,
професор, доктор економічних наук.
Низка випускників кафедри продовжують навчання в аспірантурі та докторантурі. 
Отримали науковий ступінь кандидата економічних наук та працюють на кафедрі: 
Прохорчук Світлана Володимирівна, Попова Анна Борисівна, Головіна Наталія Анатоліївна,  
Аніщенко Ольга Віктрівна; доктора економічних наук: Кузнєцова Г.О., Халілов А.Е.
Для формування кадрового складу кафедри систематично здійснюється цілеспрямована
робота з підвищення рівня кваліфікації викладачів та зміцнення науково-педагогічного потенціалу
кафедри. З метою підвищення кваліфікаційного, наукового і педагогічного рівня викладачів в
університеті регулярно проводяться методичні семінари, робота над кандидатськими і докторськими
дисертаціями. Підвищення кваліфікації викладачів здійснюється також внаслідок стажування за
розробленим і прийнятим кафедрою планом. Результати підвищення кваліфікації використовуються
при формуванні змісту й обсягу робочих навчальних з дисциплін; написанні методичних розробок;
розробленні макетів лабораторних робіт; опрацюванні контрольних і тестових завдань поточного і
підсумкового контролю якості знань; виконанні науково-дослідних робіт.
Співробітники кафедри забезпечують викладання навчальних дисциплін для
бакалаврату та магістратури, їх методичне забезпечення складається з навчальних та робочих
програм, конспектів лекцій, методичних рекомендацій з організації самостійної роботи
студентів, написання курсових та дипломних робіт, проходження різних видів практики.

Навчальні дисципліни кафедри:

Бухгалтерський облік в державному секторі
Бюджетна система 
Бюджетне планування і прогнозування
Державна фіскальна політика
Державний фінансовий контроль
Державні фінанси
Звітність установ державного сектору
Інвестиційна стратегія страхових організацій
Інформаційні системи і технології у пенсійному 
забезпеченні
Інформаційні системи і технології у страхуванні
Казначейська справа
Міжнародний страховий ринок
Міжнародні фінанси
Пенсійна система 
Податкова система 
Податкове регулювання
Податковий менеджмент

 
Публічні фінанси
Ринок фінансових послуг
Соціологія фінансів страхування
Страховий маркетинг
Страховий менеджмент
Страховий ринок
Страхові послуги
Страхування
Страхування фінансових ризиків 
Управління державним боргом
Фінанси
Фінанси міжнародних інституцій
Фінанси страхових організацій
Фінанси, гроші та кредит
Фінансова безпека держави
Фінансова політика держави
Фінансові технології

 

У процесі викладання, викладачі кафедри використовують сучасні мультимедійні засоби та
методики навчання. Викладачі кафедри використовують інноваційні прийоми навчання, в тому
числі ділові ігри, роботу в команді, сase-study, ділові ігри, тренінги, організаційно-діяльносні ігри,
мозковий штурм, розробку і аналіз економічних сценаріїв, участь викладачів спільно зі
студентами у ярмарках, виставках, аукціонах, використовують в учбовому процесі
мультимедійне устаткування.
Партнери кафедри. Основними напрямами співробітництва кафедри  з партнерами є: проведення відповідних наукових досліджень, науково-практичних конференцій і семінарів; підвищення кваліфікації працівників центральних  органів  державного управління; стажування викладачів кафедри в центральних органах державного управління; залучення працівників центральних органів  державного управління керівниками екзаменаційних комісій, проходження виробничої (переддипломної) практики студентами кафедри.

Кафедрою укладено договори співпраці з центральними органами державного управління, органами місцевого самоврядування, де студенти кафедри проходять виробничу та переддипломну практику та мають можливість працевлаштовуватися, зокрема:

Державна податкова служба у Херсонській області

Державна казначейська служба 
Державна аудиторська служба 

Пенсійний фонд України у Херсонській області
Херсонська міська державна адміністрація

Фонди соціального страхування України

Вітчизняні та зарубіжні провідні науковці, фахівці-практики проводять відкриті лекції з питань розвитку державних фінансів, бюджетно-податкової політики, страхового менеджменту, бухгалтерського та фінансового обліку, аудиту.

 Виховна робота кафедри спрямовується на формування відповідальної громадянської
та професійної позиції у студентів університету. Основна ідея виховної роботи, що
проводиться зі студентами, визначається твердженням: «Відповідально та професійно
виконуючі свої виробничі і соціальні функції – ти забезпечуєш свій розвиток, розвиток
рідного міста, регіону, країни».
Наукова робота кафедри організована в основному в напрямах:
• управління збалансованим розвитком регіону на основі гармонізації інвестиційноінноваційних підходів;
• вдосконалення кредитно-фінансових механізмів в Україні;
• проблеми фінансової стабілізації підприємств в ринкових умовах;
• формування місцевих бюджетів в умовах економічної і фінансової нестабільності;
• вдоконалення шляхів розвитку в області обліку, аудиту, аналізу та оподаткування.
Міжнародна діяльність. 

Міжнародна діяльність. Важливим напрямом роботи кафедри фінансів є міжнародна діяльність, спрямована на інтеграцію до освітнього та наукового світового простору, співпрацю з зарубіжними провідними закладами вищої освіти, науковими інститутами, забезпечення участі студентів і викладачів у міжнародних освітніх та наукових програмах. Викладачі підтримують наукові зв’язки з вищими
навчальними закладами та науково-дослідними інститутами близького і дальнього зарубіжжя, зокрема з Молдовою, Республікою Білорусь, Чехією, Польщею, Словаччиною, Німеччиною. Встановлені зв’язки сприяють поширенню зарубіжного досвіду організації
кооперативного руху та наукових досягнень в області бухгалтерського обліку, аналізу,
аудиту, оподаткування, фінансів і страхування.

Студенти і випускники кафедриСтуденти кафедри фінансів є неодноразовими переможцями Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт, Всеукраїнських студентських олімпіад по спеціальностям «Фінанси і кредит», «Облік і оподаткуваня», Всеукраїнських студентських наукових конференцій.
Випускники кафедри фінансів працюють керівниками відповідних структурних підрозділів  Державної казначейської служби,  аудиторської служби , Державної податкової служби, Пенсійного фонду, інших установ, організацій та підприємств.